czwartek, 18 lipiec 2024

Spis treści

wek-naft-080OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY,

wek-naft-1

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

„W DRODZE”

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Maraton” Gorlice

GŁÓWNY DOTUJĄCY:

BP Polska

GORLICE 2010


REGULAMIN KONKURSU

organizowanego w ramach Weekendu Naftowego 2010.

Przedmiotem fotografii konkursowej powinny być krajobrazy z dróg polskich, atrakcje kulturalne, historyczne, architektoniczne, przyrodnicze napotkane w podróże lecz koniecznie w kontekście z drogą jako tematem przewodnim konkursu. Tematem fotografii mogą być także sytuacje, ciekawostki i zdarzenia napotkane na drodze, obiekty drogowe, infrastruktura i otoczenie. Tematem konkursu nie są wypadki i katastrofy drogowe.

I. CELE I EDYCJI KONKURSU.

1. Dokumentacja i artystyczna prezentacja spostrzeżeń, skojarzeń odpowiadających tematowi konkursu.
2. Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji fotograficznej związanej z tematem konkursu.
3. Zorganizowanie wernisażu – wystawy towarzyszącej Weekendowi Naftowemu.
4. Zorganizowanie wystaw pokonkursowych na terenie całego kraju.
5. Przygotowanie wydawnictw pokonkursowych (albumy, katalogi, kalendarze).

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących (amatorzy i profesjonaliści).
2. Każdy z autorów przesyła drogą pocztową lub przekazuje do biura organizatora nie więcej niż 4 prace, w tym dopuszcza się 1 zestaw wielo-zdjęciowy (max 3 fotografie w zestawie), traktowany jako jedna praca konkursowa.
3. Zalecany przez Organizatorów format zdjęć - 30x40 cm, jednak nadesłane na konkurs zdjęcia nie mogą być mniejsze od formatu 20x30. Odbitki wykonane na papierze fotograficznym, fotografie mogą być czarno– białe, kolorowe lub w sepii.
4. Każde zdjęcie przesłane na konkurs w formie odbitki powinno mieć swój odpowiednik na płycie CD dołączonej do fotografii. Brak zdjęć na płytce CD stanowić będzie podstawę do niedopuszczenia prac do konkursu.
5. Przekazane fotografie na konkurs nie mogą być modyfikowane poprzez fotomontaż.
6. Zgłoszone na konkurs fotografie muszą być opisane na odwrocie metryczką zawierającą następujące dane: tytuł pracy, miejsce i nazwa obiektu fotografowanego, godło autora (nazwa własna).
7. Fotografie przesłane na konkurs fotograficzny przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
8. Organizatorzy przewidzieli dwie kategorie:

I. KATEGORIA OPEN- amatorzy i profesjonaliści fotografii cyfrowej
II. KATEGORIA JUNIOR- dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich

9. Fotografie wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia umieszczoną w zamkniętej kopercie opatrzonej godłem i tytułem konkursu bez danych teleadresowych autora, należy przesłać lub doręczyć osobiście na adres:

Stowarzyszenie "MARATON" Gorlice
ul. Biecka 10
38-300 Gorlice

w terminie do 30 września 2010r.


10. Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:
- posiada pełnię praw autorskich do fotografii zgłoszonych do konkursu,
- przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych a par. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.( Dz. U. z dn. 23 lutego 1994r.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;
- wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych i adresowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami.
11. Podpisana karta zgłoszeniowa jest dowodem zapoznania się z regulaminem konkursu i jego zaakceptowaniem.
12. Fotografie bez metryczki lub karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.
13. Regulamin i kartę zgłoszenia można otrzymać:
- w biurze organizatora:
Stowarzyszenie "Maraton" Gorlice;
ul. Biecka 10; 38-300 Gorlice;
Tel: 018 352 02 00;
fax: 018 352 02 00
- pobrać ze strony internetowej www.weekendnaftowy.pl
14. Osoby odpowiedzialne za konkurs:
Agnieszka Żelazny, Adam Harkawy

III. ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatorów Jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową. Decyzja i ustalenia Jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
2. Przewiduje się nagród oraz wyróżnienia i nagrody rzeczowe.

KATEGORIA OPEN
I. Nagroda rzeczowa o wartości 1500 zł
II. Nagroda rzeczowa o wartości 1000 zł
III. Nagroda rzeczowa o wartości 700 zł

Wyróżnienia o wartości 200 zł - każde

KATEGORIA JUNIOR
I. Nagroda rzeczowa o wartości 700 zł
II. Nagroda rzeczowa o wartości 600 zł
III. Nagroda rzeczowa o wartości 500 zł

Wyróżnienia rzeczowe o wartości 100 zł - każde

Organizator nie wyklucza zwiększenia puli nagród.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Laureaci oraz uczestnicy konkursu, których prace zostaną zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej o wynikach konkursu, terminie i miejscu otwarcia wystawy pokonkursowej. W związku z tym prosimy o zamieszczenie na karcie zgłoszenia adresu poczty elektronicznej.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia ostatecznego terminu zgłaszania prac o czym poinformują na stronie internetowej www.weekendnaftowy.pl
3. Prace nadesłane na konkurs "Naftowe Klimaty" nie będą zwracane.
4. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu i pobytu uczestników konkursu na wystawie pokonkursowej.

ORGANIZATOR