sobota, 20 lipiec 2024

nazwa---080REGULAMIN

II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

,,NARODZINY I ZMIERZCH ŻYCIA”

nazwa---200REGULAMIN

II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

,,NARODZINY I ZMIERZCH ŻYCIA”

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujących, bez ograniczenia wiekowego.

3. Celem konkursu jest zachęta do twórczej wypowiedzi za pomocą fotografii.

4. Temat konkursu ,,Narodziny i zmierzch życia” należy ukazać za pomocą fotografii przy dowolnej interpretacji. Konkurs nie dotyczy zdjęć o charakterze przyrodniczym
i krajobrazowym. Zachęcamy do twórczego podejścia do tematu, myślenia poza schematami, unikania oczywistych obrazów.

5. Technika prac jest dowolna, a do konkursu dopuszcza się wyłącznie odbitki na papierze fotograficznym w formacie minimum 20 x 30 cm.

6. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu maksymalnie dwa zdjęcia. Zestaw (max 2 zdjęcia) będzie traktowany jako wykorzystany limit 2 prac pojedynczych.

7. Każdą pracę należy na odwrocie podpisać podając imię i nazwisko, adres, telefon i tytuł. Zdjęcia nie mogą być podklejone.

8. Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz płytę CD zawierającą zgłaszane zdjęcia w wersji cyfrowej (format JPG, rozdzielczość 300 dpi).

9. Zgłoszenie należy przesłać lub dostarczyć osobiście wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIA do dnia 8 października 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
ul. Okólna 47a
62-510 Konin (woj. wielkopolskie)

10. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia i zagięcia prac przesłanych drogą pocztową.

11. Za zgłoszenie zdjęć do Konkursu organizatorzy pobierają wpisowe w kwocie 20 zł. W ramach opłaty uczestnik otrzyma katalog i zwrot prac niezakwalifikowanych do wystawy.

12. Wpłaty należy dokonywać na konto Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Nr konta: WBK O/Konin 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776

13. Nadesłane prace oceni profesjonalne jury powołane przez organizatorów. Protokół z obrad dostępny będzie od 18 października na stronie internetowej organizatora: www.ckis.konin.pl

14. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody:

  • Grand Prix
  • oraz I, II i III nagrodę.

Łączna pula nagród wynosi 5 000,00 (pięć tysięcy złotych).

15. Nagrody otrzymają autorzy zdjęć obecni na rozstrzygnięciu konkursu, nieobecni otrzymają tylko nagrody honorowe (zostanie im przesłany dyplom oraz tekst werdyktu). W uzasadnionych przypadkach autor może wydelegować osobę, która będzie go reprezentowała, o czym powinien poinformować organizatora na piśmie najpóźniej do 8 listopada.

16. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się w dniu 13 listopada 2010 r. o godzinie 15.00 w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Szczegółowy program uroczystości uczestnicy otrzymają wraz z zaproszeniem.

17. Zdjęcia zakwalifikowane do wystawy przechodzą na własność organizatora. Prawa autorskie do zgłoszonych zdjęć pozostają własnością ich autorów.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich prac do celów ekspozycyjnych i promocyjnych oraz publikacji w formie elektronicznej i drukowanej.

19. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dn. 02.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

http://www.ckis.konin.pl/