środa, 17 lipiec 2024
Regulamin Konkursu „Wakacyjna przygoda kulinarna ”

Twilight_Football_Gra_o_Zmierzchu_080I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs fotograficzny „Wakacyjna przygoda kulinarna”, zwany dalej „Konkursem” jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. ...

Regulamin Konkursu „Wakacyjna przygoda kulinarna ”

Twilight_Football_Gra_o_Zmierzchu_080I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs fotograficzny „Wakacyjna przygoda kulinarna”, zwany dalej „Konkursem” jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Konkurs składa się z dwóch etapów. Organizatorem pierwszego etapu Konkursu jest miesięcznik FOTO z siedzibą w 01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 30 zwany dalej „FOTO”. Organizatorem drugiego etapu konkursu jest Sony Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-876, ul. Ogrodowa 58, zwana dalej „Sony”. FOTO oraz Sony /tylko w przypadku II etapu Konkursu/ zwani są dalej łącznie „Organizatorami”.

3. Sponsorem Konkursu oraz fundatorem nagród w Konkursie jest Sony Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-876, ul. Ogrodowa 58.
Sponsorem Wycieczki jest Sony Europe z siedzibą The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich fotografujących.

2. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Sponsora oraz osoby współpracujące z Organizatorem lub Sponsorem na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także członkowie rodzin ww. osób. Za członków rodzin pracowników lub współpracowników Organizatora lub Sponsora uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo i osoby przysposobione przez małżonka pracownika lub współpracownika Organizatora lub Sponsora.

III. ZASADY KONKURSU

  1. 1. Czas trwania i przebieg Konkursu

1. Konkurs składa się z dwóch etapów.

2. Pierwszy etap Konkursu rozpoczyna się w dniu 15 lipca 2009 roku i trwa przez 1 (jeden) miesiąc do dnia 14 sierpnia 2009 roku. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu Konkursu odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2009 roku.

3. Drugi etap Konkursu, rozpoczyna się w dniu 20 września 2009 roku.

  1. 2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie osoba spełniająca wymogi określone w części II niniejszego Regulaminu musi:

a. przesłać do dnia 14 sierpnia 2009 r. na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi – w przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć), lub pod adresem pocztowym FOTO wykonanych przez siebie fotografii o tematyce „Wakacyjna przygoda kulinarna” wraz z danymi osobowymi.”

Fotografie powinny być przesłane w formie pliku, mieć rozdzielczość 300 dpi i minimalne wymiary 15 x 10 cm oraz zostać zapisane w formacie jpg z kompresją niepogarszającą w widoczny sposób jakości zdjęcia, lub postać czarno-białej lub barwnej odbitki na papierze światłoczułym lub wydruku formatu minimalnie 13 x 18 cm, maksymalnie 18 x 24 cm;
Fotomontaże, wielokrotna ekspozycja, a także fotografie poddane cyfrowej obróbce nie są dopuszczalne.

Zabronione jest przesyłanie fotografii sprzecznych z dobrymi obyczajami, nawołującymi do nienawiści na jakimkolwiek tle czy naruszające powszechnie akceptowane wartości. O naruszeniu powyższego zakazu decyduje Organizatorzy Konkursu.

2. Osoba spełniająca wymogi określone w części II niniejszego Regulaminu po wykonaniu czynności opisanych w ust. 1 powyżej staje się Uczestnikiem Konkursu.

  1. 3. Pierwszy etap Konkursu

1. Spośród fotografii nadesłanych przez Uczestników zgodnie z Punktem 2 powyżej, Organizatorzy wybiorą 5 (pięć) najlepszych fotografii.

2. 5 (pięć) najlepszych fotografii wybranych przez Organizatorów zostanie poddanych ocenie jury powołanego przez Organizatorów. W skład jury wejdą 3 (trzy) osoby – przedstawiciel FOTO, przedstawiciele Sony.

Na prośbę Sony twórcy nagrodzonych prac (nagroda III, nagroda II, nagroda I) prześlą na podany przez Sony adres pliki cyfrowe (nagrodzone fotografie) o wyższej rozdzielczości, gdyby okazało się, że zdjęcia przesłane do I / II etapu konkursu są zbyt słabej jakości i nie nadają się do publikacji.

3. Jury dokona oceny fotografii oraz wyłoni trzech laureatów pierwszego etapu Konkursu wskazując zwycięzcę pierwszego etapu Konkursu oraz laureatów, którzy zajęli miejsce 2 (drugie) oraz 3 (trzecie).

Obrady jury są tajne.

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu Konkursu nastąpi w dniu 21 sierpnia 2009 roku w http://www.foto.com.pl . Ogłoszenie wyników pierwszego etapu Konkursu jest jawne. Wyniki pierwszego etapu Konkursu zostaną opublikowane w miesięczniku FOTO.

Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. Organizatorzy przewidują następujące nagrody dla laureatów pierwszego etapu Konkursu:

(i) zwycięzca pierwszego etapu Konkursu otrzyma kamerę cyfrową HDR-CX105 (czerwona) marki SONY (wartości ok. 3000 zł – trzech tysięcy złotych + oraz nagrodę pieniężną w wysokości należnego podatku dochodowego) oraz zostanie zakwalifikowany do udziału w drugim etapie Konkursu zgodnie z punktem 4 poniżej o łącznej wartości : Wycieczka – ok 8000 zł + oraz nagroda pieniężna w wysokości należnego podatku dochodowego)

(ii) Uczestnik, który zajmie 2 (drugie) miejsce otrzyma aparat kompaktowy Sony DSC-HX1 o wartości ok 2 400 zł + oraz nagrodę pieniężną w wysokości należnego podatku dochodowego.

( iii ) Uczestnik, który zajmie 3 (trzecie) miejsce otrzyma drukarkę Sony DPP-FP67W (biała)o wartości ok. 750 zł + oraz nagrodę pieniężną w wysokości należnego podatku dochodowego.

Zwycięzcy otrzymają wymienione nagrody po potraceniu należnego podatku dochodowego.

5. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż nie ma możliwości zamiany nagród wskazanych w ust. 4 powyżej, w szczególności odbioru ich równowartości pieniężnej.

Sony jako sponsor nagród zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na inne niż wskazane w niniejszym Regulaminie według swojego uznania. Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

  1. 4. Drugi etap Konkursu

1. Do drugiego etapu Konkursu zostanie zakwalifikowany zwycięzca pierwszego etapu Konkursu.

2. Zwycięzca pierwszego etapu Konkursu weźmie udział w Wycieczce do Wenecji, która odbędzie się w dniach 20-23 września 2009 roku o wartości ok. 8000 złotych (osiem tysięcy złotych) ufundowanej przez Sony zwaną dalej „Wycieczką”. Zwycięzca pierwszego etapu Konkursu przyjmuje do wiadomości, iż w Wyciecze, oprócz niego, wezmą udział uczestnicy innych konkursów sponsorowanych, organizowanych lub współorganizowanych przez Sony.

Zwycięzca pierwszego etapu Konkursu nie ma prawa do żądania zmiany miejsca Wycieczki oraz do wydania mu równowartości pieniężnej Wycieczki.

Zwycięzca pierwszego etapu Konkursu może zrezygnować z udziału w Wycieczce. W takim przypadku będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Sony w związku z jego planowanym udziałem w Wycieczce.

3. Na czas Wycieczki Sony wypożyczy Uczestnikowi sprzęt fotograficzny marki SONY , zwany dalej „Sprzętem fotograficznym”. Szczegółowa specyfikacja sprzętu będzie podana na 10 dni przed wyjazdem.

Od momentu przekazania Uczestnikowi Sprzętu fotograficznego wszelkie ryzyka związane ze sprzętem fotograficznym ponosi Uczestnik.

W szczególności Uczestnik jest zobowiązany do pieczy nad przekazanym sprzętem fotograficznym, do wykorzystywania go zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do jego konserwacji.

4. Podczas Wycieczki, Uczestnik przy użyciu Sprzętu fotograficznego wykona fotografie, których motywem przewodnim będą rozgrywki piłkarskie zorganizowane przez Sponsora po nazwą GRA O ZMIERZCHU. Uczestnik wybierze od 3 do 5 najlepszych, jego zdaniem, fotografii, które przekaże Sony do 30 września 2009 roku. Fotografie wybrane przez Uczestnika zostaną ocenione przez wybrane przez Sony jury drugiego etapu Konkursu.

Fotografie wybrane przez Uczestnika i poddane ocenie jury muszą być wykonane przy użyciu Sprzętu fotograficznego Sony wypożyczonego na czas trwania Wycieczki. Fotografie niespełniające wymogu opisanego w zdaniu poprzednim nie zostaną poddane ocenie jury.

5. Podczas Wycieczki Uczestnik jest zobowiązany do promocji Sony, w szczególności poprzez:

(i) noszenie stroju brandingowego Sony;

(ii) udział w eventach organizowanych przez Sony.

6. Spośród wszystkich fotografii wykonanych i wybranych przez uczestników Wycieczki jury wybierze najlepszą fotografię. Obrady jury są tajne. Ogłoszenie decyzji jury jest jawne i nastąpi w dniu 12 października 2009 roku na stronie konkursowej portalu http://www.sony.pl/hub/gra-o-zmierzchu oraz stronie internetowej Organizatora I etapu, z którego wybrany został autor zwycięskiej Fotografii.

Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

7. Autor najlepszej, zdaniem jury, fotografii otrzyma nagrodę finansową ufundowaną przez Sony, w wysokości 10000 zł (dziesięć tysięcy złotych) oraz nagroda pieniężna w wysokości należnego podatku dochodowego). Zwycięzca otrzyma wymienioną nagrodę po potrąceniu należnego podatku dochodowego.

8. Sony zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca Wycieczki, a także do jej odwołania według swojego uznania. Uczestnikowi drugiego etapu Konkursu nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

  1. 5. Deklaracje

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Organizatorzy informują Uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu, w celu przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz informowania o Konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

FOTO jest administratorem danych osobowych Uczestników pierwszego etapu Konkursu. Sony jest administratorem danych osobowych uczestników drugiego etapu Konkursu.

3. Przesłanie/przekazanie fotografii w ramach uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, iż:

(i) Uczestnik jest wyłącznym autorem/autorką fotografii i przysługują mu/jej autorskie prawa majątkowe do fotografii, które nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich;

(ii) Uczestnik jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób znajdujących się (sportretowanych) na Fotografii;

  1. Uczestnik przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia osób trzecich, które zostały podniesione w wyniku naruszenia jakichkolwiek praw związanych z przesłaną przez Uczestnika fotografią przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz praw związanych z wizerunkiem osób sportretowanych na fotografii.

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku Uczestnika w każdej formie, w szczególności zapisu audiowizualnego, audio, fotograficznego.

Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatorów, a także spółki z grupy Sony lub powiązane z Sony, utrwalonego wizerunku Uczestnika w celu promocji Organizatorów, spółek z grupy Sony lub powiązanych z Sony, w tym, w celu promocji produktów lub usług oferowanych przez Organizatorów, spółek z grupy Sony lub powiązanych z Sony, w celu informowania o Konkursie, a także w celu promocji Konkursu, w każdej możliwej formie, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych mediów.

5. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ujawnienie danych osobowych Uczestnika. Dane osobowe Uczestnika zostaną ujawnione wyłącznie w celu informowania o przebiegu Konkursu, a w szczególności o przyznaniu i przekazaniu Uczestnikowi nagrody.

6. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z złożeniem oświadczenia, iż Uczestnik posiada wszelkie niezbędne dokumenty wymagane do odbycia podróży zagranicznej, w szczególności paszport lub inny dokument tożsamości, a także nie ma żadnych przeciwwskazań, w szczególności medycznych, do odbycia przez Uczestnika podróży zagranicznej.

7. Uczestnicy nie mogą przenosić praw do nagród, w tym prawa do uczestnictwa w Wycieczce na osoby trzecie.

IV. WYKORZYSTANIE FOTOGRAFII

1. Laureaci pierwszego etapu Konkursu (Uczestnicy, którzy zajęli pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce), a także Uczestnicy drugiego etapu Konkursu, wraz z przesłaniem fotografii w pierwszym etapie Konkursu oraz z przekazaniem fotografii w drugim etapie Konkursu, udzielają Sony nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie, wyłącznej licencji na wykorzystanie fotografii. Udzielona licencja obejmuje prawo do udzielania sublicencji, w szczególności spółkom powiązanym z Sony a także spółkom z grupy Sony.

2. Licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej obejmuje następujące pola eksploatacji:

(i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fotografii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy fotografii;

(ii) w zakresie rozpowszechniania fotografii – publiczne udostępnianie fotografii oraz utworów powstałych z wykorzystaniem fotografii, w dowolny sposób;

  1. w zakresie obrotu egzemplarzami fotografii – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy fotografii.

3. Licencja, o której mowa powyżej obejmuje prawo do łącznia fotografii z innymi utworami, w tym innymi fotografiami oraz utworami audio lub video, przerabiania i modyfikowania fotografii, w szczególności, poprzez obróbkę cyfrową, zmianę barw, kadrowanie.

4. Licencja, o której mowa powyżej obejmuje prawo do prezentowania, publikacji oraz wykorzystania fotografii oraz ich przeróbek i modyfikacji, w celach promocji Sony lub sublicencjobiorców a także w innych celach związanych z działalnością Sony lub sublicencjobiorców w dowolnym medium, w tym w Internecie, w dowolnej formie, w tym w formie nie wskazującej na fakt powstania fotografii w związku z uczestnictwem w Konkursie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Konkursie.

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie mogli przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec.

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za usługi świadczone przez podmioty trzecie, w szczególności pocztę, firmy świadczące usługi kurierskie oraz podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

5. Sony nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe wykonanie jego obowiązków związanych z Konkursem, których nie mógł przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec. W szczególności Sony nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Wycieczki lub zmianę jej terminu, na skutek okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2009 roku i obowiązuje do dnia zakończenia konkursu – 30 października 2009 roku.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn oraz do nie wyłonienia zwycięzcy. Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

8. Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sony.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

10. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronach http://www.foto.com.pl.


Pobierz regulamin