środa, 17 lipiec 2024

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Edycja II

REGULAMIN
 1. Organizatorem konkursu jest Trójmiejska Szkoła Fotografii TSF działająca w ramach TSF-Trójmiejskie Studio Fotografii Radosław Brzozowski.
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
 3. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej organizatora pod adresem www.tsf.edu.pl
 4. Czas dokonania zdjęcia i wykonania odbitki jest dowolny. Miejsce dokonania zdjęcia ograniczone jest do terenu województwa pomorskiego i jego najbliższego sąsiedztwa.
 5. Prace nadesłane na poprzednią edycję konkursu nie mogą brać udziału w obecnej i nie będą rozpatrywane.
 6. Każdy autor może nadesłać do 8 prac w formie odbitek o formacie co najmniej 18x24 cm w dowolnej technice, zobowiązując się jednocześnie, że w przypadku zakwalifikowania zdjęcia na wystawę dostarczy w terminie 2 tygodni od daty powiadomienia o tym fakcie powiększenie w formacie 30x40 cm lub 40x50 cm, pozyskane we własnym zakresie. Zestawy (maksymalnie 10 zdjęć w każdym) traktowane będą jako pojedyncza praca. Jednocześnie jury zachowuje prawo do reedycji zestawów, a w szczególności wyboru z nich pojedynczych prac dla celów ekspozycji, jeśli uzna, że przyczyni się to do podniesienia poziomu prezentacji. Może też nagrodzić pojedyncze prace wyjęte z zestawu.
 7. Publikacja wyników konkursu na stronie www.tsf.edu.pl jest uważana za powiadomienie uczestników o jego wynikach.
 8. Oceny prac dokona 4-osobowe jury w składzie:
  WITOLD JURKIEWICZ
  Artysta fotografik, członek ZPAF. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Zajmuje się fotografią kreacyjną, społeczną i pejzażową. Prezes okręgu toruńsko-bydgoskiego ZPAF. Autor 15 wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Od 1987 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne z fotografii w Zakładzie Plastyki Intermedialnej na kierunku Edukacja Artystyczna na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu).
  JOWITA MORMUL
  Artysta fotografik i artysta plastyk - członek ZPAP i ZPAF . W różnych okresach wykładała i prowadziła (lub nadal prowadzi) zajęcia praktyczne m. in. w Wyższym Studium Fotografii i Obrazowania Fotoklubu RP, Wyższej Szkole Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów, Akademii Reklamy i Fotografii oraz Wyższym Studium Fotografii ZPAF - wszystkie w Warszawie. Swobodnie porusza się w programach Aura, Photoshop, CorelDraw, Freehand. Autorka ok. 10 (różnych) wystaw indywidualnych fotografii, rysunku i malarstwa prezentowanych w kraju i za granicą; uczestniczyła w wielu ważnych wystawach zbiorowych. Od 2008 r. członek Rady Artystycznej ZPAF. Więcej na stronie www.jowitka.com.
  LESZEK JERZY PĘKALSKI
  Artysta fotografik, członek ZPAF. Nauczyciel akademicki WSF ASP w Gdańsku, Dyrektor Programowy TSF. Autor 7 wystaw indywidualnych pokazywanych w kraju i zagranicą, uczestniczył w ponad 200 wystawach zbiorowych otrzymując nagrody i wyróżnienia. W składzie jury występuje jako przedstawiciel TSF.
  WITOLD WĘGRZYN
  Artysta fotografik, członek ZPAF. Nauczyciel akademicki ASP w Gdańsku, twórca i kierownik Wyższego Studium Fotografii przy ASP, wieloletni członek Rady Artystycznej ZPAF, uznany twórca, autor wielu wystaw indywidualnych eksponowanych w kraju i zagranicą, uczestniczył w ponad 350 wystawach zbiorowych. Uzyskał liczne nagrody i stypendia artystyczne. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych oraz w kolekcjach    m. in. Wydziału Sztuki Uniwersytetu w Tokio, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie i Muzeum Sztuki w Łodzi.
  Obrady Jury są jawne, dostępne dla zainteresowanych.
 9. Prace będą oceniane w czterech kategoriach:
  I. Piękna (?) nasza Polska cała – Pomorze. Pejzaż tej ziemi i jej miast,, krytyczny i bezkrytyczny.
  II. Tu żyjemy – dzień codzienny i świąteczny Polaków; obyczaje, wydarzenia, kultura, praca, sacrum i profanum.
  III. Krewni, znajomi i nieznajomi –wielorakie oblicze portretu.
  IV. Pasje i obsesje – od reportażu po kreację i eksperyment. Fotografia jako informacja, komunikat i zapis emocji oraz jako medium.
 10. Jury przyzna następujące nagrody:
  a). Grand Prix –. Zostanie nim wyróżniona fotografia o najwyższej wartości informacyjnej, merytorycznej i technicznej, cechująca się oryginalną wizją autora. Temu wyróżnieniu towarzyszy wartościowa nagroda rzeczowa ufundowana przez sponsora.
  b) Nagroda Specjalna Jury – połączona z nagrodą rzeczową.
  c). 4 równorzędne I nagrody, po jednej dla każdej kategorii, w postaci bezpłatnego rocznego uczestnictwa w zajęciach TSF w wybranej grupie szkoleniowej oraz nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów
  d). 4 równorzędne II nagrody - bezpłatne półroczne uczestnictwo w zajęciach TSF w wybranej grupie szkoleniowej,
  e). wyróżnienia – zakwalifikowanie prac do wystawy pokonkursowej oraz zwolnienie z obowiązku uiszczenia wpisowego przy zapisie do TSF.
  Jury może zdecydować o innym podziale nagród, a w szczególności ma prawo nieprzyznania każdej z nich. Organizator, sponsorzy i instytucje patronujące nie mogą wpływać na decyzje jury inaczej niż poprzez udział swojego przedstawiciela w jego pracach.
 11. Uczestnicy konkursu proszeni są o przysyłanie prac opatrzonym godłem i ewentualnie tytułem oraz numerem kolejnym zgodnym z kartą zgłoszenia, którą należy dołączyć w opatrzonej godłem zaklejonej kopercie. Informacje w niej zawarte pozostają do wyłącznej wiedzy Organizatora i nikomu nie będą udostępniane. Prace nie spełniające powyższych wymogów nie będą dopuszczone do udziału w konkursie.
 12. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i Internecie oraz zachowanie ich reprodukcji dla własnych celów archiwalnych, przy pełnym honorowaniu osobistych praw autorskich. Wszystkie prace pozostają wyłączną własnością autorów i będzie je można odebrać osobiście w biurze Organizatora.
 13. Terminarz konkursu:
  * Ogłoszenie tematów konkursowych - 1 marca 2009.
  * Przyjmowanie prac – do dnia 25 kwietnia 2009 - decyduje data stempla pocztowego.
  * Jury, wyłonienie zwycięzców konkursu oraz nieoficjalne ogłoszenie wyników - 15 maja 2009.
  * Ogłoszenie wyników konkursu – 16 maja 2009.
  * Otwarcie wystawy i rozdanie nagród - czerwiec 2009.
  * Prace niezakwalifikowane będą dostępne do odbioru w siedzibie organizatora od 25 maja do 30 czerwca 2009. Po tym terminie prace nieodebrane zostaną zniszczone.
  * Zwrot prac nagrodzonych i wyróżnionych – 10 dni po zakończeniu wystawy przez okres 1 miesiąca, w trybie uzgodnionym z autorem. Po tym terminie prace nie odebrane przechodzą na własność Organizatora.
 14. Z uczestnictwa w konkursie wyłączeni są pracownicy TSF oraz członkowie ich rodzin, jak również pracownicy instytucji patronujących konkursowi. Prace tych osób mogą być oceniane poza konkursem i włączone do wystawy.
 15. Interpretacja powyższego regulaminu leży w wyłącznej gestii Organizatora.