środa, 17 lipiec 2024
Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny LOOK AT
konkurs-LOOK-AT---080Promotion of Dreams 2011

Tematem przewodnim Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego LOOK AT jest funkcjonowanie opakowania w rzeczywistości od momentu jego powstania (proces projektowania i produkcji), poprzez sposoby użytkowania przez człowieka, łącznie z ukazaniem problemu funkcjonowania opakowań po użyciu (aspekt ekologiczny). …

konkurs-LOOK-AT---200Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny LOOK AT

Promotion of Dreams 2011logo_promotionDreams---200

Tematem przewodnim Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego LOOK AT jest funkcjonowanie opakowania w rzeczywistości od momentu jego powstania (proces projektowania i produkcji), poprzez sposoby użytkowania przez człowieka, łącznie z ukazaniem problemu funkcjonowania opakowań po użyciu (aspekt ekologiczny).

REGULAMIN

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny LOOK AT, zwany dalej Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Promotion of Dreams z siedzibą w Toruniu przy ul. Panny Marii 13 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (Rejestr

Stowarzyszeń) prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod poz. 0000336314, REGON 340 639 440, zwana dalej Organizatorem.

3. Tematem przewodnim Konkursu jest funkcjonowanie opakowania w rzeczywistości od momentu jego powstania (proces projektowania i produkcji), poprzez sposoby użytkowania przez człowieka, łącznie z ukazaniem problemu funkcjonowania opakowań po użyciu (aspekt ekologiczny).

4. W Konkursie będą oceniane fotografie, dyptyki, tryptyki lub serie fotografii (ciągi fotograficzne).

5. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

• Fotografia dokumentalna

• Fotografia kreacyjna

6. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy.

7. Prace Konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice fotograficznej (z wyłączeniem fotomontażu i kolażu fotograficznego).

8. Organizator dopuszcza komputerową obróbkę zdjęć w programach graficznych odnoszącą się do całego zdjęcia. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast).

9. Fotografia Konkursowa nie może zawierać podpisu autora, sygnatury, nadrukowanej daty, ramki, ozdobników oraz innych elementów naniesionych na zarejestrowany obraz fotograficzny.

10. Zgłaszane do Konkursu fotografie nie mogą być wcześniej nagradzane w żadnym innym konkursie fotograficznym.

11. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za obraźliwe i wulgarne, pornografii, przemocy i rasizmu.

12. Konkurs objęty jest patronatem medialnym National Geographic.

§ 2

Zgłoszenie

1. Etapy Konkursu

Etap I

Do 15 listopada 2010 r. – termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

Etap II Stage II

Styczeń 2011 r. – ocena prac przez międzynarodowe jury.

Finaliści konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora.

Etap III

26 - 29 maja 2011 r. – ogłoszenie wyników konkursu podczas Festiwalu Promotion of Dreams w Zakopanem.

§ 3

Warunki udziału w konkursie:

1. Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne i nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestnika konkursu.

2. W Konkursie mogą brać udział maksymalnie trzy zestawy prac jednego autora, przy czym liczba zdjęć w jednym zestawie fotografii nie może przekroczyć pięciu.

3. Zgłoszone projekty muszą mieć uregulowane prawa własności intelektualnej.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pocztą lub dostarczenie osobiście dokumentów:

• wypełnionego formularza zgłoszeniowego LOOK AT pobranego ze strony www.promotionofdreams.com 

• CV uczestnika

• Zdjęcia: w rozdzielczości 300 dpi, długość krótszego boku: minimum 20-21 cm, RGB lub grayscale, dopuszczalne formaty: TIF z kompresją LZW lub JPG z maksymalną jakością (bez kompresji).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zgłoszenia, jeżeli nie spełnia ono wymogów formalnych.

6. Uczestnicy przesyłają prace na swój koszt. Organizator

nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie

lub zaginięcie pracy konkursowej w czasie przesyłki.

The Participants send their works at their own expense.

The Organizer do not bear responsibility for the possible

damage or lost of the work during the dispatch.

§ 4

Nagrody i wyróżnienia

1. W każdej kategorii Konkursu (Fotografia dokumentalna, fotografia stylizowana) zostanie przyznana nagroda główna.

2. Nagroda główna obejmuje:

• Nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 USD

• Statuetkę Prometeusz

• Certyfikat/dyplom

• Ekspozycję w ramach wystawy prac nagrodzonych podczas Festiwalu.

3. Jury może przyznać dodatkowe Nagrody Specjalne, łączna pula Nagród Specjalnych w obu kategoriach wynosi 10 000 USD.

4. Laureaci nagród w poszczególnych kategoriach, oraz laureaci Nagród Specjalnych są jednocześnie nominowani do nagrody głównej – Grand Prix Promotion of Dreams.

5. Grand Prix Promotion of Dreams przyznawane jest przez Kapitułę Grand Prix Promotion of Dreams i wynosi 50 000 USD.

6. Nagroda Grand Prix Promotion of Dreams obejmuje:

• Tytuł Grand Prix Promotion of Dreams

• Nagrodę pieniężną w wysokości 50 000 USD

7. Poza Konkursem mogą być również ufundowane nagrody finansowe i rzeczowe przez sponsorów i partnerów Festiwalu.

§ 5

Jury konkursowe Jury of the Competition

1. W skład międzynarodowego Jury Konkursu wejdą autorytety z branży fotograficznej, dziennikarze oraz osobistości ze świata kultury.

2. Rozstrzygnięcia Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

3. Jury ma prawo do innego podziału nagród, lub odwołania Konkursu na skutek zbyt niskiego poziomu nadesłanych prac.

§ 6

Kapituła Grand Prix Grand Prix Committee

1. W skład międzynarodowej Kapituły Grand Prix Promotion of Dreams wchodzą Przewodniczący Jury poszczególnych Konkursów oraz przedstawiciele patronów honorowych, Partnerów i Sponsora Festiwalu.

2. Zadaniem Kapituły jest wybór najciekawszego zjawiska Festiwalu spośród nagrodzonych laureatów Konkursów i laureatów Nagród Specjalnych.

§ 7

Kryteria Oceny Assessment Criteria

1. Jury dokona oceny prac konkursowych według następujących kryteriów:

• Walory estetyczne i warsztatowe prac.

• Jakość przekazu intelektualnego.

§ 8

Postanowienia końcowe Final provisions

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2010.

2. Ewentualne kwestie sporne powstałe w trakcie realizacji Konkursu rozstrzygane będą zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego.

3. Organizator Konkursu zobowiązuje się do udzielania informacji pod numerem telefonu (+48 56) 652 79 44, poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , oraz na stronie: www.promotionofdreams.com .

4. Sekretarzem Konkursu jest Magdalena Osowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , numer telefonu: (+48) 602 625 024, (+48 56) 652 79 44.