sobota, 20 lipiec 2024
XIV Pomorski Konkurs Fotografii Prasowej im. Zbigniewa Kosycarza

Pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydentów Trójmiasta

REGULAMIN …

XIV Pomorski Konkurs Fotografii Prasowej im. Zbigniewa Kosycarza

Pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydentów Trójmiasta

REGULAMIN

1. Nadbałtyckie Centrum Kultury ogłasza konkurs na najlepsze fotografie prasowe 2009/2010 roku.

2. W konkursie mogą uczestniczyć profesjonalni fotograficy, „wolni strzelcy” i amatorzy, współpracujący z gazetami z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego lub zamieszkali na teranie tych dwóch województw.

3. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia publikowane jak i nie publikowane, wykonane od 1 kwietnia 2009 do 31 marca 2010 roku.

4. Każdy uczestnik może zgłosić zdjęcia pojedyncze i/lub fotoreportaże (do ośmiu fotografii) w postaci plików cyfrowych o rozdzielczości 300 dpi, dłuższym boku 20-21 cm dostarczonych do organizatora na płycie CD w RGB lub Grayscale w JPG w jak najmniejszej kompresji. Maksymalna ilość wszystkich nadesłanych zdjęć przez jednego uczestnika to 40 sztuk.

5. Prace należy przesyłać do Nadbałtyckiego Centrum Kultury w terminie do dnia 31 maja 2010 roku na adres: Nadbałtyckie Centrum Kultury ul. Korzenna 33/35 80-851 Gdańsk.

6. Fotografie z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego powinny być zgłaszane w sześciu kategoriach:

- wydarzenie

- ludzie

- życie i świat wokół nas

- kultura

- sport

- fotografia spoza regionu wykonana przez pomorskiego fotoreportera

  1. 7. Klasyfikacji zdjęć do poszczególnych kategorii dokonuje zgłaszający, jednak jury zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii zdjęcia.
  2. 8. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zdjęcia będące wynikiem jednokrotnej ekspozycji. Fotomontaże, multiekspozycja oraz manipulacja cyfrowa są niedopuszczalne.
  3. 9. Pliki cyfrowe powinny być nazwane w następujący sposób: nazwa kategorii (W – wydarzenie, L – ludzie, Z - życie codzienne, K – kultura, O – świat, w którym żyjemy, S – sport, R - fotografia spoza regionu), godło (słowo identyfikujące uczestnika konkursu składające się z maksimum 5 liter i/lub cyfr) i kolejny numer zdjęcia np. zdjęcie nr 1 w kategorii wydarzenie: Wgodlo01. Jeśli autor nadesłał fotoreportaż to zdjęcia z fotoreportażu powinny mieć dodane oznaczenia literowe np. Wgodlo01a, Wgodlo01b itd. W nazwach plików nie stosuje się polskich znaków. Na płycie CD należy zamieścić w pliku Word wypełnioną kartę zgłoszeniową. Do płyty należy dołączyć w zamkniętej kopercie opatrzonej godłem informację o autorze (imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, numer telefonu i adres e-mail, zawód)

10. Nadesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich prezentację na wystawach pokonkursowych, organizowanych przez Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz ich ewentualną publikacje w celach promowania imprezy  - bez uiszczania honorarium autorskiego.

11. Dostarczenie fotografii na konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem organizatora konkursu o tym, iż praca nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności jej rozpowszechnienie nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawionych na fotografii.

12. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród pieniężnych we wszystkich kategoriach. Decyzja o rozdziale środków leży w gestii jury wybranego przez organizatora.

13. Jury dokona wyboru fotografii, które zostaną zaprezentowane na wystawie.

14. Udział w wystawie pokonkursowej jest wyróżnieniem. Po zakwalifikowaniu do wystawy uczestnik zobowiązany jest do wydruku zdjęć z płyt CD do formatu 30 x 40 cm, na własny koszt. Organizator nie przewiduje zwrotu tych zdjęć.

15. Wszystkie decyzje jury są nieodwołalne.

16. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po obradach jury, które odbędą się w czerwcu 2010 r. Wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas otwarcia wystawy we wrześniu 2010. O szczegółach organizatorzy poinformują w terminie późniejszym.