sobota, 20 lipiec 2024

moje_pomorze_----080KONKURS FOTOGRAFICZNY

MOJE POMORZE – ZIEMIA, LUDZIE, WYDARZENIA

Edycja III - 2010

REGULAMIN …

moje_pomorze_----200KONKURS FOTOGRAFICZNY

MOJE POMORZE – ZIEMIA, LUDZIE, WYDARZENIA

Edycja III - 2010


REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Trójmiejska Szkoła Fotografii TSF działająca w ramach TSF-Trójmiejskie Studio Fotografii Radosław Brzozowski.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

3. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej organizatora pod adresem www.tsf.edu.pl. Prace należy wysyłać na adres TSF: Al. Niepodległości 792/6, 81-805 Sopot

4. Czas dokonania zdjęcia i wykonania odbitki jest dowolny. Miejsce dokonania zdjęcia ograniczone jest do terenu województwa pomorskiego i jego najbliższego sąsiedztwa.

5. Prace nadesłane na poprzednie edycje konkursu nie mogą brać udziału w obecnej i nie będą rozpatrywane.

6. Każdy autor może nadesłać do 8 prac w formie odbitek  o formacie co najmniej 18x24 cm w dowolnej technice, zobowiązując się jednocześnie, że w przypadku zakwalifikowania zdjęcia na wystawę dostarczy w terminie 2 tygodni od daty powiadomienia o tym fakcie powiększenie w formacie 30x40 cm lub 40x50 cm, pozyskane we własnym zakresie. Zestawy (maksymalnie 10 zdjęć w każdym) traktowane będą jako pojedyncza praca. Jednocześnie jury zachowuje prawo do reedycji zestawów, a w szczególności wyboru z nich pojedynczych prac dla celów ekspozycji, jeśli uzna, że przyczyni się to do podniesienia poziomu prezentacji. Może też nagrodzić pojedyncze prace wyjęte z zestawu.

7. Publikacja wyników konkursu na stronie www.tsf.edu.pl jest uważana za powiadomienie uczestników o jego wynikach.

8. Oceny prac dokona 4-osobowe jury w składzie:

WITOLD JACYKÓW

Urodził się w 1954 w Opolu. W latach 1976 - 1979 studiował na Wydziale Pedagogiczno –Artystycznym filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w pracowniach rysunku i malarstwa prof. Jerzego Wrońskiego, Norberta Witka. W 1979r. zrealizował dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Norberta Witka. W 1997r. uzyskał kwalifikacje I stopnia w dziedzinie fotografii, na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W 2000r. uzyskał kwalifikacje II stopnia sztuki filmowej, w dyscyplinie artystycznej fotografia na tej samej uczelni. W 2008r. uzyskał tytuł profesora sztuk filmowych. Zajmuje się fotografią i malarstwem.

Obok pracy twórczej prowadzi od 1981r. działalność pedagogiczną. Jest kierownikiem Pracowni Fotografii w Katedrze Interdyscyplinarnej Kreacji Artystycznej w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

WITOLD JURKIEWICZ

Artysta fotografik, członek ZPAF. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Zajmuje się fotografią kreacyjną, społeczną i pejzażową. Prezes okręgu toruńsko-bydgoskiego ZPAF. Autor 15 wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Od 1987 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne z fotografii w Zakładzie Plastyki Intermedialnej na kierunku Edukacja Artystyczna na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu).

LESZEK JERZY PĘKALSKI

Artysta fotografik, członek ZPAF. Nauczyciel akademicki WSF ASP w Gdańsku aż do zamknięcia placówki, v-dyrektor d/s programowych i artystycznych TSF. Autor 7 wystaw indywidualnych pokazywanych w kraju i zagranicą, uczestniczył w ponad 200 wystawach zbiorowych. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień. W składzie jury występuje jako przedstawiciel TSF.

WITOLD WĘGRZYN

Artysta fotografik, członek ZPAF. Nauczyciel akademicki ASP w Gdańsku, twórca i kierownik Wyższego Studium Fotografii przy ASP, wieloletni członek Rady Artystycznej ZPAF, uznany twórca, autor wielu wystaw indywidualnych eksponowanych w kraju i zagranicą, uczestniczył w ponad 350 wystawach zbiorowych. Uzyskał liczne nagrody i stypendia artystyczne. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych oraz w kolekcjach    m. in. Wydziału Sztuki Uniwersytetu w Tokio, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie i Muzeum Sztuki w Łodzi.

9. Obrady Jury są jawne, dostępne dla zainteresowanych.

10. Prace będą oceniane w czterech kategoriach:

I Ziemia

Krajobraz miast i wsi; pejzaż w rozumieniu tradycyjnym oraz pejzaż miejski i industrialny; przyroda; ekologia; cywilizacja – przykłady pozytywne i negatywne.

II Ludzie

Portret; człowiek w codziennych sytuacjach – w pracy i w domu; dzieci i dorośli; społeczność – jak żyjemy i mieszkamy, jak pracujemy, jak spędzamy wolny czas; rekreacja i turystyka; sacrum i profanum.

III Wydarzenia

Polityka, kultura, sport, sytuacje dramatyczne,  obrzędowość - święta i celebracje.

IV Eksperyment twórczy – fotografia jako tworzywo.

11. Jury przyzna następujące nagrody:

a) Grand Prix –. Zostanie nim wyróżniona fotografia o najwyższej wartości informacyjnej, merytorycznej i technicznej, cechująca się oryginalną wizją autora. Temu wyróżnieniu towarzyszy wartościowa nagroda rzeczowa ufundowana przez sponsora.

b) Nagroda Specjalna Jury – połączona z nagrodą rzeczową.

c) 4 równorzędne I nagrody, po jednej dla każdej kategorii, w postaci bezpłatnego rocznego uczestnictwa w zajęciach TSF w wybranej grupie szkoleniowej oraz nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów

d) 4 równorzędne II nagrody - bezpłatne półroczne uczestnictwo w zajęciach TSF w wybranej grupie szkoleniowej,

e) wyróżnienia – zakwalifikowanie prac do wystawy pokonkursowej oraz zwolnienie z obowiązku uiszczenia wpisowego przy zapisie do TSF.

12. Jury może zdecydować o innym podziale nagród, a w szczególności ma prawo nie przyznania każdej z nich. Organizator, sponsorzy i instytucje patronujące nie mogą wpływać na decyzje jury inaczej niż poprzez udział swojego przedstawiciela w jego pracach.

13. Uczestnicy konkursu proszeni są o przysyłanie prac opatrzonym godłem (pseudonimem) i ewentualnie tytułem - oraz numerem kolejnym zgodnym z kartą zgłoszenia, którą należy dołączyć w opatrzonej godłem zaklejonej kopercie. Informacje w niej zawarte pozostają do wyłącznej wiedzy Organizatora i nikomu nie będą udostępniane. Prace nie spełniające powyższych wymogów nie będą dopuszczone do udziału w konkursie.

14. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i Internecie oraz zachowanie ich reprodukcji dla własnych celów archiwalnych, przy pełnym honorowaniu osobistych praw autorskich. Wszystkie prace  pozostają wyłączną własnością autorów i  będzie je  można odebrać osobiście w biurze Organizatora.

15. Terminarz konkursu:

  • Ogłoszenie tematów konkursowych - 20 luty 2010.
  • Nadsyłanie prac konkursowych do dnia 30 kwietnia 2010 - decyduje data stempla pocztowego
  • Jury, wyłonienie zwycięzców konkursu oraz nieoficjalne ogłoszenie wyników - 15 maja 2010.
  • Ogłoszenie wyników konkursu – 17 maja 2010.
  • Otwarcie wystawy i rozdanie nagród -  wrzesień 2010.
  • Prace niezakwalifikowane będą dostępne do odbioru w siedzibie organizatora od 25 maja do 30 czerwca 2010. Po tym terminie prace nieodebrane zostaną zniszczone.
  • Zwrot prac nagrodzonych i wyróżnionych – 10 dni po zakończeniu wystawy przez okres 1 miesiąca, w trybie uzgodnionym z autorem. Po tym terminie prace nie odebrane przechodzą na własność Organizatora.

16. Z uczestnictwa w konkursie wyłączeni są pracownicy TSF oraz członkowie ich rodzin, jak również pracownicy instytucji patronujących konkursowi. Prace tych osób mogą być oceniane poza konkursem i włączone do wystawy.

17. Interpretacja powyższego regulaminu leży w wyłącznej gestii Organizatora.