środa, 17 lipiec 2024
… o tematyce rozwojowej(1)

MSZ_Logo_080Według wyliczeń Światowego Programu Żywnościowego ponad miliard ludzi na całym świecie cierpi z powodu głodu i niedożywienia, z czego aż 98% stanowią mieszkańcy krajów rozwijających się. Wśród najsłabiej rozwiniętych państw świata znajduje się większość krajów afrykańskich oraz niektóre kraje Azji. …

… o tematyce rozwojowej(1)

MSZ_Logo_630

Według wyliczeń Światowego Programu Żywnościowego ponad miliard ludzi na całym świecie cierpi z powodu głodu i niedożywienia, z czego aż 98% stanowią mieszkańcy krajów rozwijających się. Wśród najsłabiej rozwiniętych państw świata znajduje się większość krajów afrykańskich oraz niektóre kraje Azji.
Na rzecz krajów rozwijających się2 państwa rozwinięte oraz organizacje międzynarodowe świadczoną pomoc rozwojową w formie finansowej, materialnej lub doradczej. Celem pomocy rozwojowej jest redukcja ubóstwa, promocja zrównoważonego rozwoju, wsparcie reform demokratycznych i rządów prawa, przestrzeganie praw człowieka, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie wzrostu gospodarczego, zapobieganie konfliktom oraz promocja bezpieczeństwa globalnego.
Unia Europejska pozostaje największym donatorem oficjalnej współpracy rozwojowej na świecie. Komisja Europejska wraz z krajami członkowskimi finansuje aż 60% wszystkich światowych inicjatyw na rzecz rozwoju. System świadczenia pomocy rozwojowej UE składa się z instytucji działających w imieniu poszczególnych państw członkowskich. W ramach unijnych mechanizmów świadczenia pomocy Komisja Europejska pełni podwójną funkcję: jest zarówno samodzielnym dawcą pomocy, jak i koordynatorem działań pomocowych realizowanych przez wszystkie kraje członkowskie.
W latach 90. ubiegłego stulecia to Polska była biorcą pomocy rozwojowej. Dzięki tamtemu wsparciu – finansowemu, technicznemu i materialnemu – Polska zyskała szansę rozwoju. Udana transformacja polityczna i gospodarcza, dzięki której w 2004 roku wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, sprawiła że z kraju beneficjenta pomocy awansowaliśmy do grona państw donatorów. Jako donator pomocy rozwojowej, w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej, działamy na rzecz zmniejszenia dysproporcji w poziomie i jakości życia obywateli rozwiniętych i rozwijających się krajów.

Za pośrednictwem międzynarodowego konkursu fotograficznego o tematyce rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych chce zwiększyć zainteresowanie mieszkańców krajów Unii Europejskiej problemami i wyzwaniami rozwoju na świecie. Konkurs ma również poszerzyć świadomość społeczną na temat Milenijnych Celów Rozwoju oraz uwrażliwić
i pomóc zrozumieć złożoność problematyki rozwojowej.

Po rozstrzygnięciu konkursu powstanie wystawa fotografii, składająca się z nagrodzonych prac konkursowych. Wystawa będzie prezentowana na terenie Polski w terminie od 7 do 30 grudnia 2011 r. Konkurs fotograficzny organizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowi część programu Europejskich Dni Rozwoju, które są wydarzeniem towarzyszącym polskiemu przewodnictwu w ramach Rady UE.
Tematyką międzynarodowego konkursu fotograficznego są wyzwania rozwojowe stojące przed krajami ubogimi i przechodzącymi transformację ustrojową. Zgłaszane do konkursu fotografie powinny prezentować życie codzienne, kulturę oraz problemy, jakie każdego dnia muszą przezwyciężać mieszkańcy krajów najsłabiej rozwiniętych – biorców Oficjalnej Pomocy Rozwojowej  (ODA)3, zgodnie z klasyfikacją Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD) 4.

Uczestnicy konkursu będą mogli zgłaszać fotografie w ramach czterech następujących kategorii konkursowych:

1. Woda – źródło życia i zdrowia
2. Edukacja i przedsiębiorczość kluczem do lepszego życia
3. Człowiek a środowisko przyrodnicze – wróg czy przyjaciel 
4. Fotoreportaż dotyczący jednej z kategorii konkursowych wymienionych w pkt. 1-3

Termin zgłaszania fotografii to październik 2011 r.
Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba fizyczna będąca obywatelem kraju należącego do Unii Europejskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Aby wziąć udział w konkursie każdy uczestnik będzie musiał zarejestrować się na stronie internetowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby konkursu fotograficznego. Następnie powinien wgrać fotografie, co do których posiada prawa autorskie.
Do siedmioosobowego grona jury będzie wchodziło dwóch przedstawicieli Ministerstwa Spraw oraz profesjonaliści m.in. z takich dziedzin jak fotografia, fotoreportaż, dziennikarstwo, zajmujący się problematyką krajów rozwijających się oraz redaktorzy naczelni magazynów fotograficznych i podróżniczych. Obrady jury przewidziane są w formie telekonferencji.
Rozstrzygnięcie konkursu (ogłoszenie wyników) nastąpi najpóźniej do dnia 18 listopada 2011 r., natomiast wręczenie nagród w dniu 15 grudnia 2011 r. podczas odbywających się,
w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Europejskich Dni Rozwoju.

W konkursie przewiduje się następujące nagrody:

•    Grand Prix Konkursu – 2 500 EUR brutto
•    I miejsce w każdej z 4 kategorii tematycznych – 1 000 EUR brutto
•    II miejsce w każdej z 4 kategorii tematycznych – 500 EUR brutto
•    nagroda Internautów w każdej z 4 kategorii tematycznych –  400 EUR brutto

Więcej informacji:

www.polskapomoc.gov.pl
www.pl2011.eu
www.ec.europa.eu/europeaid
www.eudevdays.eu


1 Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z  dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
2 Kraje rozwijające się to państwa o niskich dochodach (PKB na mieszkańca poniżej 745 USD), średnio-niskich dochodach (PKB na mieszkańca między 756  a 2.975 USD) i średnio-wysokich dochodach (PKB na mieszkańca między 2.796 a 9.205 USD) .
3 Official Development Assistance.
4 Development Assistance Committee - Organisation for Economic Co-operation and Development,


Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Wdrażania Programów Rozwojowych

MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY O TEMATYCE ROZWOJOWEJ