Miesięcznik Foto należy do opiniotwórczego stowarzyszenia wydawców prasy fotograficznej TIPA (Technical Image Press Association)
TIPA
Strona główna Konkursy inne Ostatnio … dla młodych fotografów
piątek, 16 kwietnia 2021

… dla młodych fotografów
środa, 01 września 2010 16:26    Drukuj Email
OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA MŁODYCH FOTOGRAFÓW
„Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny”

plakat-baly---400

Organizator:

Bieszczadzki Park Narodowy

Patronat Artystyczny:

Związek Polskich Fotografów Przyrody

Patronat Honorowy:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Główny Konserwator Przyrody

Patronat Medialny:

Czasopisma Fotograficzne: FOTO, FOTO-KURIER, TVP Rzeszów

Sponsor:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Regulamin

Celem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi poznaniem przyrody Bieszczadzkiego Parku Narodowego, uwrażliwianie na jej piękno, zagrożenia i konieczność ochrony oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Tematem konkursu jest przedstawienie bogactwa przyrodniczego i krajobrazowego Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny, jego różnorodności biologicznej jako opowieści o życiu i procesach, które to życie podtrzymują.

Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na treść regulaminu i musi go zaakceptować wypełniając zgłoszenie konkursowe.

Konkurs składa się z 3 kategorii tematycznych:

Kategoria I – rośliny i grzyby

Kategoria II – zwierzęta

Kategoria III -krajobraz (w tym m.in. pejzaż, obiekty kulturowe w krajobrazie, zjawiska pogodowe, itp.).

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób fotografujących, w wieku 13-21 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.

Efektem końcowym konkursu będzie wystawa fotografii wraz z katalogiem. Wymagania techniczne i warunki uczestnictwa

Jeden autor może przedstawić maksymalnie 4 prace w postaci pojedynczych zdjęć lub zestawów (maksymalnie 3 zdjęcia w zestawie). Każdy zestaw liczony jest jako jedna praca. Jury zastrzega sobie prawo do wyboru pojedynczych zdjęć z zestawu.

Każde zdjęcie musi zawierać w nazwie pliku cyfrowego oraz w opisie na odwrocie odbitki – tytuł pracy, numer kategorii oraz imię i nazwisko autora, a w przypadku zestawu również cyfrę oznaczającą kolejność zdjęcia w zestawie do ekspozycji.

Prace konkursowe należy przesłać w dwóch wersjach: odbitki i wersji elektronicznej. Odbitki konkursowe muszą być wykonane w formacie min. 10 cm x 15 cm Prace w wersji elektronicznej należy zapisać na płycie CD lub DVD w oryginalnej rozdzielczości w postaci plików JPG (bez kompresji) lub TIFF (optymalnie). Wielkość zdjęć powinna być wystarczająca do wykonania powiększeń na wystawę (rozdzielczość minimum 3000 pikseli po dłuższym boku). Zestawy zdjęć powinny znajdować się w odrębnych katalogach. Na płycie należy napisać imię i nazwisko Uczestnika.

Płytę CD lub DVD z nagranymi pracami wraz z kartą zgłoszenia (dane osobowe uczestnika i lista prac) należy przesłać na adres: Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, ul. Bełska 7, 38-700 Ustrzyki Dolne, z zaznaczeniem „Konkurs fotograficzny”.

Konkurs rozpoczyna się z dniem 20 sierpnia 2010 r. i trwa do 30 września 2010 r. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 30 września 2010 r. (data wpłynięcia do sekretariatu). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w/w terminów.

Prace nie powinny być nagrodzone w innych konkursach.

Uczestników konkursu obowiązuje zasada etycznego podejścia do przyrody zgodna z kodeksem opracowanym przez Związek Polskich Fotografów Przyrody (do pobrania ze strony: http://www.zpfp.pl/poprzednia/kodeks.htm oraz zasada poruszania się na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem (dostępnym na stronie internetowej BdPN – www.bdpn.pl ). Zdjęcia, które w ocenie Jury, wykonano niezgodnie z regulaminem lub wbrew zasadom etycznym, będą dyskwalifikowane.

Opłata za udział w konkursie wynosi 20 zł. (na cele związane z realizacją konkursu), płatna przelewem na konto: Gospodarstwo Pomocnicze przy BdPN, Ustrzyki Górne 12 10 20 29 80 0000 2302 0003 0056.

Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie Organizator.

Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych oraz w innych środkach masowego przekazu , na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Jury, nagrody oraz wystawy pokonkursowe

Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora w składzie:

przedstawiciel Zarządu Głównego Związku Polskich Fotografów Przyrody (ZPFP)

przedstawiciel Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego ZPFP

przedstawiciel Okręgu Mazowieckiego ZPFP

absolwent ASP w dziedzinie fotografii i wystawiennictwa

fotograf, wykładowca fotografii

przedstawiciel Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Jury dokonuje kwalifikacji prac do wystawy oraz przyznaje nagrody, biorąc pod uwagę interpretację tematu oraz jakość, oryginalność, wyjątkowość i walory artystyczne nadesłanych prac.

Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla Organizatora i wszystkich Uczestników Konkursu.

Posiedzenie Jury odbędzie się w terminie do 15 dni po zakończeniu terminu nadsyłania prac konkursowych.

W konkursie przewidziano następujące nagrody ufundowane ze środków dotacji

NFOŚiGW i BdPN:

Miejsce I – aparat fotograficzny, książki przyrodnicze

Miejsce II – statyw fotograficzny, książki przyrodnicze

Miejsce III – plecak fotograficzny, książki przyrodnicze

Wyróżnienia – książki przyrodnicze

Ponadto:

Każdy autor zakwalifikowanych do wystawy prac otrzyma wydawnictwa BdPN.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom za udział w konkursie oraz katalog powystawowy.

Jury zastrzega możliwość innego podziału nagród.

Wyniki Jury zostaną ogłoszone w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia na stronie internetowej Organizatora (www.bdpn.pl ) i na stronach Partnerów Konkursu.

Autorzy nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy prac zostaną poinformowani o werdykcie pocztą elektroniczną (e-mailowo).

Uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni na wernisaż wystawy pokonkursowej.

Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych zakwalifikowanych do wystawy zdjęć w publikacjach promujących Konkurs oraz w wydawnictwach dotyczących Bieszczadzkiego Parku Narodowego (druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie), a także używania ich w Internecie, prezentacjach multimedialnych, materiałach prasowych oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania), z zachowaniem praw autorskich.

Przesłanie zdjęć przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni autorami zgłoszonego zdjęcia i w żaden sposób nie naruszyli praw autorskich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w październiku 2010 r. podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w Ośrodku N-D BdPN w Ustrzykach Dolnych.

Wystawa pokonkursowa zostanie zaprezentowana w zainteresowanych nią ośrodkach edukacyjnych polskich parków narodowych.

Postanowienia końcowe

Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora, to jest w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 7 oraz na stronie internetowej http://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=701&Itemid=1

Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail Ośrodka N-D BdPN: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Konkursu oraz do dokonywania zmian Regulaminu w każdym momencie jego trwania.

Organizator nie odpowiada za uszkodzenie prac w trakcie transportu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dodaj do:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

( 1 Vote )
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież