środa, 17 lipiec 2024
… – ZIEMIA, LUDZIE, WYDARZENIA

tsf-080KONKURS FOTOGRAFICZNY

Edycja I - 2010

tsf… – ZIEMIA, LUDZIE, WYDARZENIA
KONKURS FOTOGRAFICZNY

Edycja I - 2010


REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Trójmiejska Szkoła Fotografii TSF działająca w ramach TSF-Trójmiejskie Studio Fotografii Radosław Brzozowski.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

3. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej organizatora pod adresem http://www.tsf.edu.pl/. Prace należy wysyłać na adres TSF: ul. Kościuszki 37a, 85-079 BYDGOSZCZ, z dopiskiem „Od Pomorza po Kujawy”.

4. Czas dokonania zdjęcia i wykonania odbitki jest dowolny. Miejsce dokonania zdjęcia ograniczone jest do terenu województwa kujawsko-pomorskiego i jego najbliższego sąsiedztwa.

5. Każdy autor może nadesłać do 8 prac w formie odbitek  o formacie co najmniej 18x24 cm w dowolnej technice, zobowiązując się jednocześnie, że w przypadku zakwalifikowania zdjęcia na wystawę dostarczy w terminie 2 tygodni od daty powiadomienia o tym fakcie powiększenie w formacie 30x40 cm lub 40x50 cm, pozyskane we własnym zakresie. Zestawy (maksymalnie 10 zdjęć w każdym) traktowane będą jako pojedyncza praca. Jednocześnie jury zachowuje prawo do reedycji zestawów, a w szczególności wyboru z nich pojedynczych prac dla celów ekspozycji, jeśli uzna, że przyczyni się to do podniesienia poziomu prezentacji. Może też nagrodzić pojedyncze prace wyjęte z zestawu.

6. Publikacja wyników konkursu na stronie http://www.tsf.edu.pl/ jest uważana za powiadomienie uczestników o jego wynikach.

7. Oceny prac dokona 4-osobowe jury w składzie:

JOWITA MORMUL

Artysta fotografik i artysta plastyk - członek ZPAP i ZPAF . W różnych okresach wykładała i prowadziła (lub nadal prowadzi) zajęcia praktyczne m. in. w Wyższym Studium Fotografii i Obrazowania Fotoklubu RP, Wyższej Szkole Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów, Akademii Reklamy i Fotografii oraz Wyższym Studium Fotografii ZPAF - wszystkie w Warszawie. Swobodnie porusza się w programach Aura, Photoshop, CorelDraw, Freehand. Autorka ok. 10 (różnych) wystaw indywidualnych fotografii, rysunku i malarstwa prezentowanych w kraju i za granicą; uczestniczyła w wielu ważnych wystawach zbiorowych. Od 2008 r. członek Rady Artystycznej ZPAF. Więcej na stronie http://www.jowitka.com/.

WITOLD JURKIEWICZ

Artysta fotografik, członek ZPAF. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Zajmuje się fotografią kreacyjną, społeczną i pejzażową. Autor 15 wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Od 1987 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne z fotografii w Zakładzie Plastyki Intermedialnej na kierunku Edukacja Artystyczna na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

LESZEK JERZY PĘKALSKI

Artysta fotografik, członek ZPAF. Nauczyciel akademicki WSF ASP w Gdańsku aż do zamknięcia placówki, v-dyrektor d/s programowych i artystycznych TSF. Autor 7 wystaw indywidualnych pokazywanych w kraju i zagranicą, uczestniczył w ponad 200 wystawach zbiorowych. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień. W składzie jury występuje jako przedstawiciel TSF.

ANDRZEJ A. MROCZEK

Dziennikarz i fotograf, od 1993 roku członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Autor licznych wystaw prezentujących nowoczesną polska architekturę sakralną, w tym w 1987 r. w Warszawie oraz na Międzynarodowym Kongresie Światowej Unii Architektów w Brighton, w 1989 r. na III Międzynarodowym Biennale Architektury w Krakowie, oraz w Warszawie, Dęblinie, Pile, Białymstoku, Olsztynie, Poznaniu, Żabnie, Kościanie, Wschowej. Uczestnik licznych wystaw zbiorowych prezentujących polską architekturę sakralną, miedzy innymi w Pradze i na Biennale Sztuki w Wenecji. Autor wielu publikacji w czasopismach architektoniczny polskich, niemieckich, włoskich i japońskich, a także albumów fotograficznych „Nowe kościoły w Polsce” (1991 r.),  WIELKOPOLSKA” (wydanie I w 1994, wyd. II  w 1997 r.) oraz „LESZNO” (1997 r.). Wydał książki „O fotografowaniu”, „Książka o fotografowaniu dzieci” oraz „Książka o fotografowaniu.”

8. Obrady Jury są jawne, dostępne dla zainteresowanych.

9. Prace będą oceniane w czterech kategoriach:

I Ziemia

Krajobraz miast i wsi; pejzaż w rozumieniu tradycyjnym oraz pejzaż miejski i industrialny; przyroda; ekologia; cywilizacja – przykłady pozytywne i negatywne.

II Ludzie

Portret; człowiek w codziennych sytuacjach – w pracy i w domu; dzieci i dorośli; społeczność – jak żyjemy i mieszkamy, jak pracujemy, jak spędzamy wolny czas; rekreacja i turystyka; sacrum i profanum.

III Wydarzenia

Polityka, kultura, sport, sytuacje dramatyczne  obrzędowość - święta i celebracje.

IV Eksperyment twórczy

– fotografia jako tworzywo.

10. Jury przyzna następujące nagrody:

a) Grand Prix – zostanie nim wyróżniona fotografia o najwyższej wartości informacyjnej, merytorycznej i technicznej, cechująca się oryginalną wizją autora. Temu wyróżnieniu towarzyszy wartościowa nagroda rzeczowa ufundowana przez sponsora,

b) Nagroda Specjalna Jury – połączona z nagrodą rzeczową,

c) 4 równorzędne I nagrody, po jednej dla każdej kategorii, w postaci bezpłatnego rocznego uczestnictwa w zajęciach TSF w wybranej grupie szkoleniowej oraz nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów,

d) 4 równorzędne II nagrody – bezpłatne półroczne uczestnictwo w zajęciach TSF w wybranej grupie szkoleniowej,

e) wyróżnienia – zakwalifikowanie prac do wystawy pokonkursowej oraz zwolnienie z obowiązku uiszczenia wpisowego przy zapisie do TSF.

11. Jury może zdecydować o innym podziale nagród, a w szczególności ma prawo nie przyznania każdej z nich. Organizator, sponsorzy i instytucje patronujące nie mogą wpływać na decyzje jury inaczej niż poprzez udział swojego przedstawiciela w jego pracach.

12. Uczestnicy konkursu proszeni są o przysyłanie prac opatrzonym godłem (pseudonimem) i ewentualnie tytułem – oraz numerem kolejnym zgodnym z kartą zgłoszenia, którą należy dołączyć w opatrzonej godłem zaklejonej kopercie. Informacje w niej zawarte pozostają do wyłącznej wiedzy Organizatora i nikomu nie będą udostępniane. Prace nie spełniające powyższych wymogów nie będą dopuszczone do udziału w konkursie.

13. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i internecie oraz zachowanie ich reprodukcji dla własnych celów archiwalnych, przy pełnym honorowaniu osobistych praw autorskich. Wszystkie prace  pozostają wyłączną własnością autorów i  będzie je  można odebrać osobiście w biurze Organizatora.

14. Terminarz konkursu:

  • Ogłoszenie tematów konkursowych – 10 marzec 2010.
  • Nadsyłanie prac konkursowych do dnia 28 maj 2010 – decyduje data stempla pocztowego.
  • Jury, wyłonienie zwycięzców konkursu oraz nieoficjalne ogłoszenie wyników – 12 czerwca 2010.
  • Ogłoszenie wyników konkursu – 14 czerwca 2010.
  • Otwarcie wystawy i rozdanie nagród –  wrzesień 2010,
  • Prace niezakwalifikowane będą dostępne do odbioru w siedzibie organizatora od 25 czerwca do 5 lipca 2010. Po tym terminie prace nieodebrane zostaną zniszczone.
  • Zwrot prac nagrodzonych i wyróżnionych – 10 dni po zakończeniu wystawy przez okres 1 miesiąca, w trybie uzgodnionym z autorem. Po tym terminie prace nie odebrane przechodzą na własność Organizatora.

15. Z uczestnictwa w konkursie wyłączeni są pracownicy TSF oraz członkowie ich rodzin, jak również pracownicy instytucji patronujących konkursowi. Prace tych osób mogą być oceniane poza konkursem i włączone do wystawy.

16. Interpretacja powyższego regulaminu leży w wyłącznej gestii Organizatora.