środa, 17 lipiec 2024
jeden_swiat_facebook_080Postępująca od lat globalizacja, coraz skuteczniejsze metody dotarcia w każdy zakątek świata, portale społecznościowy łączące ludzi w sposób nie do wyobrażenia jeszcze dziesięć lat temu, środki transportu, mnogość zagrożeń płynących z braku, bądź ograniczenia granic oraz nieskrępowana powód …

jeden_swiat_facebook_150x100Postępująca od lat globalizacja, coraz skuteczniejsze metody dotarcia w każdy zakątek świata, portale społecznościowy łączące ludzi w sposób nie do wyobrażenia jeszcze dziesięć lat temu, środki transportu, mnogość zagrożeń płynących z braku, bądź ograniczenia granic oraz nieskrępowana powódź myśli i rozwoju ludzkiej inteligencji.  To wszystko może być tematem Twoich zdjęć przesłanych na nasz, organizowany wspólnie z TIPA, konkurs.

jeden_swiat_facebook_630

Regulamin konkursu „Jeden świat”

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu „Jeden świat” jest miesięcznik foto Wydawnictwa Kengraf, ul. Powstańców Śląskich 30, zwany dalej Organizatorem.

2. Konkurs jest rozgrywany dwuetapowo: na szczeblu krajowym i światowym. Konkurs na szczeblu krajowym organizowany jest przez Organizatora, który wyłania laureatów do szczebla światowego.

Konkurs na szczeblu światowym organizowany jest przez stowarzyszenie Technical Image Press Association (TIPA) .

3. Niniejszy Regulamin konkursu dotyczy wyłącznie szczebla krajowego.

II. Zasady uczestnictwa

1. W konkursie może brać udział osoba fizyczna zwana dalej Uczestnikiem.

2. Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach: „Amator” i „Profesjonalista”.

3. Kategorię wybiera Uczestnik  według własnego uznania.

4. Uczestnik może przesłać do wybranej kategorii maksymalnie 3 prace konkursowe na adres Organizatora.

5. Prace konkursowe muszą być fotografiami oryginalnymi, pozbawionymi obróbki graficznej, poza dopuszczalną stosowaną w ciemni fotograficznej: rozjaśnianie, kontrastowanie, redukcja kolorów, wypalanie, kadrowanie. Zmiany polegające na manipulacji cyfrowej lub fotomontażu są niedpouszczalne.

6. Nadsyłane prace muszą być wydrukowane/wywołane na papierze fotograficznym, w rozmiarze 20x30 cm.

7. Udział w konkursie na szczeblu krajowym jest dobrowolny. Na szczeblu światowym – udział jest obligatoryjny. Laureaci szczebla krajowego automatycznie biorą udział w konkursie TIPA.

8. Zgłoszone prace muszą być fotografiami wykonanymi przez Uczestnika konkursu z użyciem technik fotografii tradycyjnej (zeskanowane do plików cyfrowych) lub fotografii cyfrowej zreprodukowanej na papierze fotograficznym. Zgłaszane do konkursu zdjęcia powinny być pozbawione podpisów, opisów i znaków wodnych.

9. Uczestnik konkursu identyfikowany jest wyłącznie poprzez załączaną do zdjęć ankietę personalną zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora – www.foto.com.pl.  Laureaci proszeni będą pocztą elektroniczną przez Organizatora o przesłanie plików o wysokiej rozdzielczości nadającej się do druku w miesięczniku foto.

10. Uczestnik, zgłaszając prace do konkursu, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do każdej pracy oraz wyraża zgodę na publikację pracy w celach promocyjnych wydawnictwa i konkursu. Uczestnik oświadcza, że jest pełnoletni. W przeciwnym wypadku oświadcza, że posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów do udziału wkonkursie.

11. Organizator w uzasadnionych przez siebie przypadkach może domagać się od Uczestnika dodatkowej weryfikacji i sprawdzenia posiadania praw o których mowa w pkt. II. 6. W takim przypadku jedną z przyjętych form będzie wezwanie Uczestnika do okazania oryginału zdjęcia.

Prace nagrodzone i wyróżnione nie będą zwracane.

12. Każde zdjęcie powinno zawierać na odwrocie:

a) godło składające się z jednego wyrazu oraz czterech cyfr arabskich (np. HAMLET9182)

b) nazwę kategorii: „Amator” bądź „Profesjonalista”

c) ewentualnie tytuł / datę

13. Do prac powinna być dołączona karta zgłoszeniowa zawierająca:

a) godło autora

b) nazwę kategorii

c) spis prac

d) potwierdzenie wpłaty udziału w konkursie

14. Do prac powinna również być dołączona zaklejona koperta oznaczona tym samym  godłem zawierająca  ankietę personalną obejmującą następujące dane:

a) godło autora

b) imię i nazwisko

c) adres zamieszkania bądź adres korespondencyjny

d) numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym),  ewentualnie adres e-mail

e) własnoręczny podpis

15. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie

prac w czasie transportu.

16. Prace uszkodzone nie będą dopuszczone do konkursu. Dlatego też uczestnik

odpowiada za ich odpowiednie zabezpieczenie.

17. Przesłane prace przez Uczestnika nie będą zwracane.

III. Opłaty, tematyka, harmonogram i nagrody

1.       Uczestnictwo w konkursie jest płatne i wynosi  40 złotych. Wpłaty należy dokonać na konto:

Bank BPH  10 1060 0076 0000 3280 0000 2290

Wydawnictwo Kengraf, ul. Powstańców Śląskich 30, 01-381 Warszawa

z dopiskiem w tytule przelewu: Jeden świat.

3. Konkurs trwa do 14 lipca 2012 r.

4. Spośród zgłoszonych prac każdej edycji konkursu redakcyjne jury dokona wyboru dwóch laureatów – po jednym w kategorii „Amator” i „Profesjonalista”.

Nagrody na szczeblu krajowym:

- 500 zł  dla laureata kategorii „Amator”

- 800 zł dla laureata kategorii „Profesjonalista’’

Wybrane prace na szczeblu krajowym będą brać udział w konkursie TIPA na szczeblu światowym.

5. Nagrody na szczeblu światowym:

- 4000 Euro dla laureata kategorii „Amator”

-  6000 Euro dla laureata kategorii „Profesjonalista”.

6. Wyniki kolejnych konkursów na szczeblu krajowym i  światowym publikowane będą w miesięczniku foto.

V. Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakość i skutki usług świadczonych przez firmy dostarczające przesyłki oraz inne osoby.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Ewentualne zmiany zostaną zamieszczone w kolejnym wydaniu foto i na stronie konkursowej.

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Ankieta personalna! adobe-reader3