sobota, 25 maj 2024
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

PTF-080Cel konkursu

 • próba transpozycji przekazu muzycznego na język plastyczny
 • propagowanie fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej, …

PTF-200Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

Cel konkursu
 • próba transpozycji przekazu muzycznego na język plastyczny
 • propagowanie fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej,
 • propagowanie idei interdyscyplinarności i współdziałania różnych dziedzin artystycznych,
 • inspirowanie twórczych poszukiwań.
 • promocja Płocka jako miasta z przeszłością i teraźniejszością muzyczną.

Przedmiot konkursu: prace fotograficzne inspirowane muzyką ze szczególnym ujęciem kontekstu płockiego.

ingenium--_200Organizatorami konkursu są: INGENIUM Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej
i Płockie Towarzystwo Fotograficzne im. Al. Macieszy. Konkurs odbywa się
w ramach projektu „Płock a Muzyka” realizowanego przez INGENIUM Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej.

Zasady i warunki uczestnictwa.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie na niżej podany adres niepublikowanej dotychczas pracy fotograficznej o formacie nie mniejszym niż A4, wykonanej w technice dowolnej.
 • Konieczne jest także dostarczenie prac w formie cyfrowej (płyta CD).
 • Każdy autor może przesłać do 3 prac.
 • Organizatorzy dopuszczają do konkursu zestawy fotografii. Każdy zestaw traktowany jest jako jedna praca. Ilość fotografii w zestawie do 3 sztuk.
 • Karta zgłoszenia powinna być wypełniona czytelnie ( zawierać spis prac wraz z ich tytułami), podpisana i dołączona do przesyłki w zaklejonej kopercie oznaczonej godłem.
 • Każdą pracę należy opisać na odwrocie podając:
  • Godło (długość 6 znaków)
  • Numer pracy, kolejny, zgodny z kartą zgłoszenia
  • Dla zestawów należy podać numer kolejny fotografii w zestawie
  • Tytuł pracy
 • Prace, nie oprawione, należy przesłać w płaskim opakowaniu na adres:

Płockie Towarzystwo Fotograficzne
im. Aleksandra Macieszy
Dom Darmstadt
Stary Rynek 8
09-400 Płock

 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Prace nie będą zwracane.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac w celach promocyjnych i statutowych.
Zasady i Kryteria oceny:
 • Prace ocenia jury złożone z przedstawicieli organizatorów.
 • Podstawowe kryteria oceny odnoszą się do inspiracji twórczością muzyczną oraz obecności aspektu lokalnego - płockiego w dowolnie rozumianym sensie.
 • Szczególnie premiowane będą prace odwołujące się do tematyki płockiej.
Nagrody

Jury zadecyduje o podziale nagród i wyróżnień, oraz zakwalifikuje najlepsze prace do wystawy.

Przewidziano następujące nagrody i wyróżnienia pieniężne:

I nagroda – 1200 zł

II nagroda – 700 zł

III nagroda – 500 zł

Wyróżnienia – 250 zł

Organizatorzy zastrzegają do decyzji Jury, prawo do innego podziału nagród.

Osoby nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Terminarz konkursu.

2.10.2010r. – termin nadsyłania prac (decyduje data wpływu do organizatorów)

16.10.2010r. – obrady jury

23.10.2010r. – otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Płocku, ul. Kolegialna 23.

Inne informacje.
 • Organizatorzy zapewniają staranne traktowanie nadesłanych prac.
 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
 • Organizatorzy mają prawo do wyłączenia spod obrad jury prac niespełniających warunków regulaminu.
 • Prace nadesłane przechodzą na własność organizatora.
 • Dodatkowe informacje (także wzór karty zgłoszenia) można uzyskać na stronach:

www.ingenium.edu.pl/plockamuzyka, http://www.ptf.plocman.pl/

Projekt „Płock a Muzyka” jest dofinansowany przez Urząd Miasta Płocka ze środków budżetu na rok 2010.


Konkurs Fotograficzny
„Płock a Muzyka”
Karta Zgłoszenia

Godło

 

Imię

 

Nazwisko

 

Adres

 

 

Telefon

 

e-mail

 

 

Nr.

Tytuł pracy

Uwagi organizatorów

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

Potwierdzam, że jestem autorem/autorką załączonych prac.

Wyrażam zgodę na:

 • wystawienie i publikację prac również dla celów reklamowych i statutowych Ingenium Stowarzyszenia Edukacji Muzycznej oraz Płockiego Towarzystwa Fotograficznego.
 • przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą „O Ochronie Danych Osobowych” (Dz. U. Nr 133 poz.833)

Poniższy podpis jest równoznaczny z akceptacją zasad uczestnictwa w konkursie.

 

 

……………………………………………

 

Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje opiekun.