sobota, 25 maj 2024
V OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „MORZE” im. Jana Gackowskiego

proj_logo-mREGULAMIN
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Patronem konkursu jest jego Twórca, niezapomniany i nieodżałowany, bezkompromisowy i oryginalny twórca-fotograf, zmarły w 2008 roku, pierwszy Prezes GTTF, Jan Gackowski. …

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „MORZE” im. Jana Gackowskiego

proj_logoREGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Patronem konkursu jest jego Twórca, niezapomniany i nieodżałowany, bezkompromisowy i oryginalny twórca-fotograf, zmarły w 2008 roku, pierwszy Prezes GTTF, Jan Gackowski.

Celem Konkursu jest świadome doskonalenie fotograficznej wizualizacji, odnajdywanie skojarzeń i ciekawych zjawisk, wszelkich marzeń, tęsknot, pasji, lęków, mitów i realiów ludzkiego zmagania z żywiołem morza, bowiem morze jest odwiecznym symbolem macierzy, odkrywczości i dynamiki życia. Takie to właśnie inspiracje i obszary wyobraźni powinny być impulsem do fotograficznych obrazów o twórczej, osobistej wizji morza, naszego Bałtyckiego, ale także wszystkich mórz świata, gdzie rzucił nas los i pozwolił na chwilę refleksji i fotograficznej rejestracji.

Treść niniejszego regulaminu oraz karta uczestnictwa jest udostępniona na stronie internetowej www.gttf.infi.pl

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Morze” im. Jana Gackowskiego jest Gdańskie Towarzystwo Twórczości Fotograficznej oraz Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku.

ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2. niniejszego Regulaminu Konkursu.

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w wersji papierowej zdjęć w określonych w regulaminie terminie i formie.

4. Technika prac dowolna.

5. Zdjęcia powinny być wykonane w minimalnym formacie 20 x 30 cm. Maksymalny format wykonanych prac to 30 x 45 cm.

6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 zdjęcia lub 1 zestaw 4-ech zdjęć.

7. Przyjmowane będą prace niepodklejone. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać tytuł pracy i godło autora. W wypadku zestawu należy podać plan ekspozycji.

8. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem autora, zawierającą kartę zgłoszenia: imię i nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym, numer telefonu, e-mail, tytuł zdjęcia. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.gttf.infi.pl

9. Zgłoszone do Konkursu prace nie będą zwracane ich autorom.

10. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, określonych w niniejszym regulaminie oraz wyrażenie zgody na gromadzenie, publikowanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002r. Nr 101 poz.926). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie Organizator.

11. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.

12. Przekazanie prac na Konkurs oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw do wizerunku, praw majątkowych i autorskich).

13. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą oceniane.

14. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie prac w trakcie transportu.

15. Koszty dostarczenia prac pokrywają uczestnicy konkursu.

16. Prace należy przesyłać na adres: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk z zaznaczeniem „Konkurs Morze”.

KALENDARIUM

Termin nadsyłania prac do dnia 29.10.2010r.Decyduje data stempla pocztowego. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do dnia 21.11.2010r. na stronie www.gttf.infi.pl .

Wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w 08.12.2010r. w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13.

Wystawa pokonkursowa będzie trwała od 08.12.2010r. do 31.01.2011r. Na wystawie pokonkursowej znajdą się prace nagrodzone przez Jury oraz inne prace, wybrane przez Jury.

JURY

Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury w składzie:

Stanisław Składanowski - prezes okręgu gdańskiego ZPAF

Janusz Rydzewski - AFIAP i ZPAF

Eugeniusz Nurzyński - AFRP i ZPAF

Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

NAGRODY

Jury przyzna nagrody oraz wyróżnienia:

I miejsce – dyplom, autorska statuetka plus nagroda pieniężna 700 zł.

II miejsce – dyplom, autorska statuetka plus nagroda pieniężna 500 zł.

III miejsce –dyplom, autorska statuetka plus nagroda pieniężna 300 zł.

Trzy wyróżnienia - dyplom plus nagrody książkowe oraz bony zakupowe o wartości 100 zł do fotograficznego sklepu internetowego „Cyfrowe.pl”.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w Internecie na stronie www.gttf.infi.pl a zwycięzcy zostaną powiadomieni na podstawie podanych danych adresowych.

Zwycięzcy zostaną zaproszeni na wernisaż wystawy pokonkursowej.

WYKORZYSTANIE NAGRODZONYCH PRAC

Uczestnik konkursu, poprzez udział w Konkursie, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora zgłoszonych zdjęć z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu.

Autorzy nagrodzonych prac udzielają Gdańskiemu Towarzystwu Twórczości Fotograficznej nieodpłatnej licencji na wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów nagrodzonych prac w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia, publikowania w materiałach promocyjnych organizatorów oraz na stronach internetowych sponsorów, a także publicznego udostępniania zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.

W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela p. Marek Heba tel. 663159214.