sobota, 20 lipiec 2024
Zmiany klimatu to problem globalny – także i Twój

Zobacz większe!Ogłaszamy Konkurs związany z COP 14.

Termin nadsyłania prac konkursowych do 9 lutego 2009 r.
Pokaż jaki jest Twój pomysł na ...

Regulamin konkursu

Zmiany klimatu to problem globalny – także i Twój

Ogłaszamy Konkurs związany z COP 14.

Termin nadsyłania prac konkursowych do 9 lutego 2009 r.

Pokaż jaki jest Twój pomysł na zmianę klimatu w Polsce !!!

Zobacz większe!

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego

 

„POLSKA – KLIMAT DO ZMIAN”

I.
Organizator:
Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Środowiska.
II.
Cel:
Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania kwestiami podejmowanymi podczas XIV Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, w dniach 1-12 grudnia 2008 r.
Nadsyłane zdjęcia powinny być poruszające i prowokujące oglądających do zastanowienia się nad ideą akcji.
III.
Warunki uczestnictwa:
1.
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich fotografujących i ma charakter otwarty.
2.
Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
3.
Praca konkursowa powinna mieć postać czarno-białej lub barwnej odbitki na papierze światłoczułym lub wydruku formatu minimalnie 13x18 cm, maksymalnie 18x24 cm lub formę pliku w formacie JPG w rozdzielczości minimum 300 dpi (wielkość jednego pliku nie może przekroczyć 2 MB).
4.
Na odwrocie odbitki (wydruku) lub w wiadomości e-mail ze zdjęciami należy umieścić następujące dane:
• imię i nazwisko autora
• adres z kodem pocztowym, telefon i/lub e-mail
• dopisek „Polska-Klimat do zmian”.
5.
Prace konkursowe należy nadsyłać w usztywnionych kopertach w terminie
od 12 grudnia 2008 r. do 9 lutego 2009 r. na adres:
REDAKCJA FOTO
ul. Powstańców Śląskich 30
01-381 WARSZAWA
z dopiskiem „Polska-Klimat do zmian”
lub e-mailem na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(temat wiadomości: „Polska-Klimat do zmian”).
6.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 12 lutego 2009 r.
7.
Przewiduje się nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia dla autorów najbardziej interesujących fotografii.
8.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.foto.com.pl oraz w lutowym numerze miesięcznika „Foto”.
9.
Prace niespełniające wymogów zawartych wRegulaminie nie będą podlegały ocenie.
IV.
Ocena prac:
1.
Oceny prac dokona Jury składające się zprzedstawicieli Ministerstwa Środowiska i redakcji miesięcznika „FOTO
2.
Jury będzie zwracało uwagę na zgodność tematyczną, sposób kadrowania, metodę ujęcia tematu, pomysłowość ujęć.
V.
Nagrody:
I miejsce – aparat Canon Powershot,
II miejsce – ramka cyfrowa 7" ET-3801 oraz drukarka do zdjęć Hewlett Packard,
III miejsce – drukarka do zdjęć Hewlett Packard.
Wyróżnienie – 5 x odtwarzacz mp3.
Jury przysługuje prawo kwalifikowania do nagród oraz dopublikacji zdjęć pojedynczych z zestawu autorskiego.
VI.
Postanowienia ogólne:
1. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne zoświadczeniem autora, że posiada on prawa autorskie do tej pracy, żenie jest ona plagiatem w rozumieniu ustawy zdnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz że nie narusza w żaden inny sposób praw osób trzecich, w tym autorskich praw osób trzecich.
2. Udział w Konkursie oznacza przekazanie praw autorskich majątkowych oraz praw zależnych do nagrodzonych zdjęć na rzecz Organizatora.
Przekazanie praw następuje w dniu rozstrzygnięcia Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dobezpłatnego przenoszenia nabytych praw dozdjęć na osoby trzecie.
4. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie przez autora zgody na publikację jego imienia inazwiska, a także na przetwarzanie jego danych osobowych przez Ministerstwo Środowiska – zgodnie z przepisami ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) - dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
VII.
Postanowienia końcowe:
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.foto.com.pl
2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału wKonkursie w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zawieszenia lub zakończenia Konkursu wkażdym czasie bez podania przyczyny.
4. Informacja o zmianie w Regulaminie oraz ozawieszeniu lub zakończeniu Konkursu zostanie opublikowana na stronie konkursowej.
5. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem aOrganizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
6. Niniejszy konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. ograch losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2009 r.

 

Regulamin konkursu